Th 121 svorio kritimas

Darbinių stabdžių dilimą turi būti įmanoma kompensuoti rankinio reguliavimo sistemos priemonėmis. Naudojimo metu kamera uždengiama stiklo plokštele, kad į erdvę, kurioje yra bandinys, nepatektų oro. Slėgio patikros jungtys 2.

dpp 4 svorio netekimas

Apibrėžtys Šiame priede: th 121 svorio kritimas. Sukabinimo jėgos valdymo įtaisas— sistema ar th 121 svorio kritimas, kuria automatiškai suderinamas traktoriaus ir velkamosios transporto priemonės stabdymo greitis. Vardinė užklausos signalo reikšmė— sukabinimo jėgos valdymo įtaiso charakteristika, kuri sukabintuvo galvutės siunčiamą signalą susieja su stabdymo greičiu ir kurią yra galima parodyti suteikiant tipo patvirtinimą, neviršijant II priedo 1 priedėlyje nustatytų suderinamumo diapazono ribų.

Kelio volai— sistema, kuri per vėžės juostą transporto priemonės ir vikšrinės važiuoklės svorį perduoda žemės paviršiui, transporto priemonės varymo sistemos sukimo momentą perduoda vėžės juostai ir gali keisti judančios juostos judėjimo kryptį; 1.

Vikšrinė važiuoklė— sistema, kurią sudaro ne mažiau kaip du kelio volai, išdėstyti nustatytu atstumu vienas nuo kito vienoje plokštumoje linijoje ir supami ištisinės metalinės arba guminės vėžės juostos; 1. Vėžės juosta— nepertraukiama lanksti juosta, kuri gali sugerti išilgines traukos jėgas. Konstrukcijos ir montavimo reikalavimai 2. Bendrosios nuostatos Šiame priede laikoma, kad didžiausias projektinis greitis turi būti transporto priemonės judėjimo į priekį kryptimi, išskyrus tuos atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.

Pirmiausia jos turėtų būti naudojamos kartkartėmis tikrinant šio metodo veikimą ir siekiant palyginti gautus rezultatus su kitų metodų rezultatais. Kai kurios kalibravimo medžiagos yra pateiktos nuorodose 4. Apibūdinami penki metodų tipai, būtent: kapiliarinis metodas, karštųjų stadijų metodai, užšalimo temperatūros nustatymas, terminės analizės metodai ir takumo temperatūros nustatymas pvz.

Stabdžių komponentai, atskiri techniniai mazgai ir dalys 2. Stabdžių komponentai, atskiri techniniai mazgai ir dalys turi būti suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti taip, kad įprastai eksploatuojama transporto priemonė galėtų atitikti toliau nustatytus reikalavimus, nepaisant vibracijos, kuri ją gali veikti. Stabdžių komponentai, atskiri techniniai mazgai ir dalys turi būti suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti taip, kad būtų atsparūs korozijai ir laiko poveikiui. Stabdžių trinkelių antdėkluose neturi būti asbesto.

Draudžiama montuoti bet kokius komponentus, atskirus techninius mazgus ir dalis pvz.

Komponentas, atskiras techninis mazgas ir dalis, kurie gali būti tvarkomi tik gamintojo naudojant specialų įrankį arba nuo klastojimo apsaugota plomba, leidžiami su sąlyga, kad transporto priemonės naudotojas negalės pakeisti šio komponento, atskiro techninio mazgo ir dalies arba kad bet koks naudotojo atliktas pakeitimas vykdymo užtikrinimo institucijų bus lengvai atpažįstamas. Velkamojoje transporto priemonėje turi būti įrengtas automatinis apkrovos jutiklis, išskyrus toliau nurodytus atvejus: 2.

S kategorijos transporto priemonės, kurių mechanizmuose nėra jokių kitų krovinių, įskaitant naudojamąsias medžiagas. Stabdžių sistemos funkcijos Stabdžių sistema turi atlikti tokias funkcijas: 2.

EMOTIONAL \u0026 INSPIRING DAD BODY TRANSFORMATION - 6 MONTHS - SION MONTY

Darbinė stabdžių sistema Naudojant darbinę stabdžių sistemą transporto priemonę turi būti įmanoma stabdyti palaipsniui. Vairuotojas turi turėti galimybę sustabdyti transporto priemonę sėdėdamas jam skirtoje vietoje ir neatitraukdamas rankų nuo tiesiogiai valdomos vairo mechanizmo dalies. Atsarginė stabdžių sistema Atsarginė stabdžių sistema suteikia galimybę sustabdyti transporto priemonę neviršijant pagrįsto ilgio stabdymo kelio, jeigu sugestų darbinė stabdžių sistema.

Tokiu atveju traktorių turi būti įmanoma stabdyti palaipsniui.

Document 32015R0068

Vairuotojas turi turėti galimybę sustabdyti transporto priemonę sėdėdamas jam skirtoje vietoje ir bent viena ranka laikydamas tiesiogiai valdomą vairo mechanizmą. Taikant šiuos reikalavimus tariama, kad vienu metu darbinėje stabdžių sistemoje gali būti ne daugiau kaip th 121 svorio kritimas gedimas.

Stovėjimo stabdžių sistema Stovėjimo stabdžių sistema turi suteikti galimybę išlaikyti transporto priemonę nejudančią nuokalnėje arba įkalnėje netgi tada, kai nėra vairuotojo, o stabdžių sistemos darbinės dalys yra užfiksuotos vien tik mechaniniu įtaisu.

Turi būti sudarytos tokios sąlygos, kad vairuotojas galėtų sukurti tokią stabdymo jėgą sėdėdamas jam skirtoje vietoje, o jeigu tai yra velkamoji transporto priemonė, turi būti laikomasi ir 2. Pneumatinė ar hidraulinė velkamosios transporto priemonės stabdžių sistema ir traktoriaus stovėjimo stabdžių sistema gali veikti kartu, jeigu vairuotojas turi galimybių bet kuriuo momentu patikrinti, ar vien tik mechaniškai sukurtas transporto priemonių junginio stovėjimo stabdžių sistemos veiksmingumas yra pakankamas.

Transporto priemonėms ir jų stabdžių sistemoms taikomi atitinkami II priedo 1 priedėlio th 121 svorio kritimas. Traktorių ir velkamųjų transporto priemonių pneumatinių stabdžių sistemų jungtys 2. Vadovaujantis 2. Šio punkto nuostatas atitinkančios traktorių ir priekabų jungtys neleidžiamos tol, kol nebus priimti vienodi techniniai standartai, kuriais užtikrinamas suderinamumas ir sauga. Traktorių ir velkamųjų transporto priemonių su hidraulinėmis stabdžių sistemomis jungtys 2.

kaip greitai prarasti kirkšnies riebalus

Jungčių tipai 2. Hidraulinė valdymo linija — traktoriaus apgaubiamąją jungtį ir velkamosios transporto priemonės apgaubiančiąją jungtį jungianti linija. Jungtys turi atitikti standarto ISO th 121 svorio kritimas. Hidraulinė papildoma linija — traktoriaus apgaubiamąją jungtį ir velkamosios transporto priemonės apgaubiančiąją jungtį jungianti linija.

ekologiškas plonas fiyatas

Jungtys turi atitikti standarto ISO reikalavimus 10 dydis. Standarte ISO nustatyta jungtis neprivaloma. Standarte ISO nustatyta jungtis gali būti naudojama atitinkamai 5 ar 7 kontaktų elektroninėms jungtims. Užvedus variklį ir visiškai nuspaudus jo stovėjimo stabdžius, generuojamas: 2.

Užvedus variklį ir visiškai atleidus traktoriaus stovėjimo stabdžius slėgis papildomoje linijoje turi būti 2. Užvedus traktoriaus variklį ir nenaudojant stabdžių valdymo įtaiso traktorių vairuojant arba stovint įjungtu varikliuvaldymo linijos sukabintuvo galvutėje turi būti užtikrinamas 2.

Užvedus traktoriaus variklį ir darbinių stabdžių valdymo įtaisui veikiant visa eiga, valdymo linijoje turi būti generuojamas 11 —15 kPa slėgis.

Siekiant palaikyti slėgį valdymo linijoje, kai nuspaustas traktoriaus darbinis stabdis, turi būti įmanoma laikytis traktoriui taikomo III priedo 3.

„Cadillac Fleetwood Brougham“

Lanksčios žarnos ir kabeliai, kuriais traktoriai jungiami su velkamosiomis transporto priemonėmis, turi būti velkamosios transporto priemonės dalis. Draudžiama naudoti neautomatinius išjungimo įtaisus. Slėgio patikros jungtys 2. Siekiant nustatyti transporto priemonės, kurioje sumontuota pneumatinė stabdžių sistema, kiekvienos ašies stabdymo jėgų veikimą, oro slėgio patikros jungtys turi būti įrengtos: 2. Jeigu šis įtaisas valdomas pneumatiniu būdu, reikia įrengti papildomą patikros jungtį, kuri imituotų veikimą apkrovos sąlygomis.

svorio metimo organizacija

Kai minėto įtaiso nėra, turi būti įrengta viena slėgio patikros jungtis, kuri turi būti tokia pati, kaip ir minėta už to įtaiso įrengiama jungtis. Šios patikros jungtys išdėstomos taip, kad jas būtų galima lengvai pasiekti tiek iš transporto priemonės apačios, tiek iš vidaus; 2. Slėgio patikros jungtys turi atitikti standarto ISO 4 išlygą. Stabdžių sistemų reikalavimai 2. T ir C kategorijų transporto priemonės 2.

Transporto priemonėje įrengtos stabdžių sistemos turi atitikti darbinėms, atsarginėms ir stovėjimo stabdžių sistemoms nustatytus th 121 svorio kritimas. Siekiant padėti vairuotojui vairuoti sudaryti galimybę diferenciniam stabdymui lauko sąlygomistraktoriaus darbinė stabdžių sistema gali būti sudaryta iš dviejų nesusijusių stabdžių kontūrų, kurių kiekvienas sujungtas su vienu atskiru kairiojo arba dešiniojo stabdžio pedalu.

Šios dvi operacijos numesti svorio ispanų kalba automatinėmis priemonėmis. Traktoriuose, kuriuose atskiri pedalai gali būti sujungti rankiniu būdu, jam skirtoje vietoje sėdintis vairuotojas turi turėti galimybę lengvai patikrinti, ar šie pedalai yra sujungti, ar ne.

Įranga, užtikrinanti darbinį, atsarginį ir stovėjimo stabdymą, gali turėti bendrų komponentų, jeigu pastarieji atitinka tokias sąlygas: 2. Valdymo įtaisų turi būti ne mažiau kaip du, kiekvienas jų turi atitikti skirtingas stabdžių sistemas, jie turi būti tarpusavyje nesusiję ir lengvai pasiekiami vairuotojui, sėdinčiam įprastoje jam skirtoje vietoje. Visų kategorijų transporto priemonių kiekvienas stabdžių valdymo įtaisas išskyrus patvariosios stabdžių sistemos valdymo įtaisą turi būti suprojektuotas taip, kad jį atleidus grįžtų į visiško neveikimo padėtį.

Šis reikalavimas netaikomas stovėjimo stabdžių sistemos valdymo įtaisui ar tai bendro valdymo įtaiso daliaikai jis mechaniškai fiksuotas darbinėje padėtyje arba naudojamas atsarginiam stabdymui, arba abiem th 121 svorio kritimas. Darbinės stabdžio sistemos valdymo įtaisas turi būti nesusijęs su stovėjimo stabdžio sistemos valdymo įtaisu.

Jeigu darbinės ir atsarginės stabdžių sistemų valdymo įtaisas yra tas pats, sąsajos tarp to valdymo įtaiso ir įvairių transmisijos sistemų komponentų veiksmingumas neturi sumažėti praėjus tam tikram eksploatacijos laikui. Jeigu darbinės ir atsarginės stabdžių sistemų valdymo įtaisas yra tas pats, stovėjimo stabdžių sistema turi būti suprojektuota taip, kad ją galima būtų įjungti transporto priemonei judant.

kompasas sveikatingumo svorio netekimas

Šis reikalavimas netaikomas, jeigu transporto priemonės darbinę stabdžių sistemą galima bent iš dalies įjungti suveikus pagalbiniam valdymo įtaisui. Tuo atveju, kai sulūžta bet kuris komponentas, išskyrus stabdžius arba 2.

interneto svorio metimo bendruomenė

Visų pirma tais atvejais, kai atsarginės stabdžių sistemos ir darbinės stabdžių sistemos valdymo th 121 svorio kritimas ir perdavimo sistema yra bendri: 2. Jei darbinė stabdžių sistema ima veikti nuo vairuotojo raumenų jėgos ir papildomos energijos, tiekiamos iš vieno ar daugiau energijos rezervo šaltinių, tai, svorio metimas colton ca tos papildomos energijos tiekimui, atsarginės stabdžių sistemos veikimą turi būti galima užtikrinti vairuotojo raumenų jėga ir papildoma energija, tiekiama iš gedimo nepaveiktų energijos šaltinių, jeigu tokių yra, o jėga, kuria veikiamas valdymo įtaisas, neturi viršyti nustatytos didžiausios ribinės vertės.

Jeigu darbinio stabdžio stabdymo jėga ir transmisija priklauso tik nuo vairuotojo valdomo energijos rezervo naudojimo, turi būti bent du visiškai tarpusavyje nesusiję energijos rezervo šaltiniai, kiekviename iš kurių būtų įrengta atskira perdavimo sistema; kiekviena iš tų perdavimo sistemų galima valdyti tik du arba daugiau ratų, parinktų taip, kad būtų galima užtikrinti nustatyto veiksmingumo atsarginį stabdymą, nesukeliant pavojaus stabdomos transporto priemonės stabilumui; be to, kiekviename iš tų energijos rezervo šaltinių turi būti įrengtas įspėjimo įtaisas.

Document 32008R0440R(03)

Bent viename kiekvieno darbinių stabdžių kontūro oro rezervuare tinkamai parinktoje ir th 121 svorio kritimas pasiekiamoje vietoje turi būti sumontuotas išleidimo ir ištraukimo įtaisas. Jeigu darbinio stabdžio stabdymo jėgai ir transmisijai naudojamas tik energijos rezervas, tai laikoma, kad perdavimo sistemai pakanka tik vieno energijos rezervo šaltinio, su sąlyga, kad nustatytas atsarginių stabdžių veikimas užtikrinamas vairuotojo raumenų jėga, kuria veikiamas darbinių stabdžių valdymo įtaisas, ir laikomasi 2.

Tam tikros dalys, pavyzdžiui, pedalas th 121 svorio kritimas jo guolis, pagrindinis stabdžių cilindras ir jo stūmoklis -iai hidraulinės sistemosvaldymo vožtuvas hidraulinės arba pneumatinės sistemostrauklė tarp pedalo ir pagrindinio stabdžių cilindro ar valdymo vožtuvo, stabdžių cilindrai ir jų stūmokliai hidraulinės arba pneumatinės sistemos ir stabdžių kumšteliniai svirčių junginiai laikomi nelūžtančiais, jeigu th 121 svorio kritimas matmenys parinkti su derama atsarga, juos lengva techniškai prižiūrėti, o jų saugos savybės yra bent ne blogesnės negu tos, kurios nustatytos kitiems svarbiausiems transporto priemonės komponentams pavyzdžiui, vairo trapecijai.

Kadangi dėl kurios nors th 121 svorio kritimas dalies gedimo transporto priemonės taptų neįmanoma stabdyti bent taip pat veiksmingai, kaip nustatyta atsarginei stabdžių sistemai, ta dalis turi būti pagaminta iš metalo ar lygiaverčių savybių medžiagos ir pastebimai nesideformuoti, stabdžių sistemoms veikiant įprastomis sąlygomis.

Kai darbinės ir atsarginės stabdžių sistemų valdymo įtaisai yra atskiri, vienu metu įjungus abu valdymo įtaisus neturi būti taip, kad neveiktų abi darbinė ir atsarginė stabdžių sistemos, neatsižvelgiant į tai, ar abi stabdžių sistemos yra tvarkingos, ar viena iš jų sugedusi. Kai naudojama ne vairuotojo raumenų jėga, o kitokia energija, nebūtina, kad būtų daugiau kaip vienas jos šaltinis hidraulinis siurblys, oro kompresorius ir pan.

Sugedus kuriai nors transporto priemonės stabdžių sistemos, kurią sudaro du 2.

Ši sąlyga įvykdoma automatinėmis priemonėmis. Be to, grandinėje už šio įtaiso įrengti kaupimo įtaisai turi būti tokie, kad nutrūkus energijos tiekimui, po to, kai darbinės stabdžių sistemos valdymo įtaisas buvo keturis kartus priverstas veikti visa eiga IV priedo A skirsnio 1. Kai th 121 svorio kritimas hidraulinės stabdžių sistemos su energijos kaupimo įtaisais, 2.

Jei tai darbinė stabdžių sistema, kurią sudaro tik vienas darbinių stabdžių kontūras, reikalaujama, kad, jeigu įvyktų gedimas arba nebūtų energijos šaltinio, turi būti įmanoma sustabdyti transporto priemonę darbinės stabdžių sistemos valdymo įtaisu taip pat veiksmingai, kaip nustatyta atsarginei stabdžių sistemai. Kitais atvejais darbinė stabdžių sistema turi stabdyti visus transporto priemonės ratus. Tačiau, jeigu tai transporto priemonės su deginti riebalus sveikatai stabdymo ašimi ir vyksta automatinis vairo sujungimas su visomis kitomis ašimis stabdymo metu, visi ratai laikomi stabdomaisiais.

C kategorijos transporto priemonėse ši sąlyga laikoma įvykdyta, jeigu visi transporto priemonės kelio volai yra stabdomieji. Transporto priemonių, kuriose įrengta balninė sėdynė ir vairo rankenos, darbinė stabdžių sistema gali stabdyti priekinės ašies arba galinės ašies ratus su sąlyga, kad laikomasi visų šio reglamento II priedo 2 punkte nustatytų veiksmingumo reikalavimų.

Jei Ta kategorijos lankstinio rėmo traktorių ašis yra stabdomoji ir tarp darbinio stabdžio ir ratų yra sumontuotas diferencialas, tos ašies visi ratai yra laikomi stabdomaisiais, kai darbinės stabdžių sistemos įjungimas automatiškai blokuoja tos ašies diferencialą. Hidraulinių linijų ir žarnų su jungiamaisiais antgaliais veiksmingumas transporto priemonėse su viena stabdomąja ašimi ir automatiniu vairo sujungimu su visomis kitomis ašimis stabdymo metu Hidraulinės perdavimo sistemos hidraulinės linijos turi išlaikyti trūkio slėgį, bent keturis kartus didesnį už transporto priemonės gamintojo nurodytą didžiausią įprastą darbinį slėgį T.

Žarnos su jungiamaisiais antgaliais turi atitikti ISO standartųir reikalavimus. Jeigu darbinė stabdžių sistema veikia transporto priemonės visus ratus arba kelio volus, stabdymo veiksmas turi būti atitinkamai paskirstytas ašims.

Jei tai bus pasiekta, naudojant įtaisą, kuris moduliuoja slėgį stabdžių perdavimo sistemoje, tai turi atitikti II priedo 1 priedėlio 6 punkto ir 2. Jeigu transporto priemonėje yra daugiau negu dvi ašys, tam, kad ratai nebūtų blokuojami arba stabdžių trinkelių antdėklai nebūtų trinami, kai kurias ašis veikianti stabdymo jėga gali būti automatiškai sumažinama iki nulio, kai vežamas labai lengvas krovinys, su sąlyga, kad transporto priemonė atitinka visus II priede nustatytus veiksmingumo th 121 svorio kritimas.

Darbinės stabdžių sistemos th 121 svorio kritimas turi būti simetriškai transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos atžvilgiu paskirstytas tos pačios ašies ratams arba kelio volams. Komponentai, kuriais darbinė, atsarginė ir stovėjimo stabdžių sistemos veikia su ratais nuolat sujungtus stabdymo paviršius, turi būti tinkamo stiprumo.

Turi nebūti įmanoma fiziškai atskirti stabdymo paviršių nuo ratų; vis dėlto, jeigu tai th 121 svorio kritimas stovėjimo stabdžių sistema, toks atskyrimas yra leidžiamas su sąlyga, kad šią operaciją sėdėdamas jam skirtoje sėdynėje valdo tik vairuotojas, naudodamas sistemą, kuri negali pradėti veikti dėl skysčio nutekėjimo.

Darbinių stabdžių dilimą turi būti įmanoma kompensuoti rankinio reguliavimo sistemos priemonėmis. Tb ir Cb kategorijų transporto priemonėse mvp svorio kritimas stabdžių dilimas kompensuojamas automatinio reguliavimo sistemos priemonėmis.

Be to, valdymo įtaisas ir perdavimo sistemos bei stabdžių komponentai turi turėti tokią eigos atsargą ir, jeigu būtina, tokias kompensavimo priemones, kad stabdžiams įkaitus arba stabdžių trinkelių antdėklams nusidėvėjus iki tam tikro laipsnio, būtų galima veiksmingai stabdyti neatlikus neatidėliotino reguliavimo. Ta ir Ca kategorijų transporto priemonėse sistema, kurioje stabdžių dilimas kompensuojamas automatinio reguliavimo sistemos priemonėmis, neturi būti montuojama.

Tačiau, jei šių kategorijų transporto priemonėse sumontuotos sistemos, kuriose stabdžių dilimas kompensuojamas automatinio reguliavimo sistemos priemonėmis, ši sistema turi atitikti tokius pačius reikalavimus, kaip ir Tb bei Cb kategorijų transporto priemonių sistemos. Atlikus II priede 1.