Stuart robinson cool fm svorio netekimas

Vai­ kinas norėjo, kad žodžiai skambėtų drąsiai ir ryžtingai, bet balsas virptelėjo, o delnas buvo šlaputėlis nuo prakaito, tad paspaudę rankas abu vyrai nusibraukė delnus į kelnes. Genëjimas paskatino augti juodøjø serbentø, iðskyrus Öjebyn, nulinius ûglius.

Prieingai, monija igyvena nepaprast evoliucini permai n sprogim, kur lemia geroji senoji Darvino natralioji atranka. Bet tai ne gen, o idj atranka. Jau ilg laik toki nuomon band suformuluoti socialini moksl atstovai. Prancz sociologas Gabrielis Tardas Gabriel Tarde m. Austr eko nomistas Frydrichas Hajekas Friedrich Hayek septintajame deimtmetyje ra, kad lemiamas socialins evoliucijos veiksnys yra atranka mgdiojant geras ins titucijas ir proius8. Evoliucijos biologas Riardas Dokinsas Richard Dawkins m.

Eko 10 nomistas Riardas Nelsonas Richard Nelson devintajame deimtmetyje ikl prielaid, kad visa ekonomika vystosi per natralij atrank Btent tai ir turiu galvoje, kalbdamas apie kultrin evoliucij: kaku riuo metu prie m. Kaip natralioji atran ka kaupiamuoju bdu po truput formavo ak, taip kultrin evoliucija tarp moni kaupiamuoju bdu galjo sukurti kultr arba fotoaparat Taip, bet kodl?

Kodl mes, o ne orkos? Teigti, kad monms bdinga kultrin evoliucija, nra nei labai originalu, nei labai naudinga. Vien imita cijos ir mokymosi, kad ir kaip gausiai bei iradingai jie bt praktikuojami, nepakanka, siekiant paaikinti, kodl mons pradjo taip unikaliai keistis.

Reikia dar kako, kako, k turi mons, bet neturi orkos. Atsakymas, manau, yra toks, kad kakuriuo monijos istorijos momentu idjos pradjo susitikti ir poruotis, usiiminti tarpusavyje lytiniais santykiais. Noriau paaikinti.

Btent dl lytini santyki biologin evoliucija kaupia informacij, nes sujungia skirting individ genus. Taigi vienoje btybje vy kusi mutacija gali suvienyti jgas su kitame individe vykusia mutacija.

Stuart robinson cool fm svorio netekimas sia analogija bdinga bakterijoms, kurios keiiasi genais, tuo pat metu nesidau gindamos, tai i kur j gebjimas gyti imunitet kit ri antibiotikams. Jei mikrobai prie kelis milijardus met nebt pradj keistis genais, ir gyvnai nebt to ts lytiniais santykiais, visi genai, kurie sukuria akis, niekada nebt susitik viename gyvne; genai, sukuriantys kojas, nervus ar smegenis, taip pat.

Kiekviena mutacija bt likusi atskirta savo linijoje ir ne gebt atrasti sinergijos diaugsm. Evoliucija gali vykti ir be lytini santyki, bet daug daug liau. Tai pasakytina ir apie kultr. Jei kultr sudaryt tik mokymosi i kit proiai, ji greitai sustingt. Kad kultra bt kumuliacin, idjos turi susi tikti ir poruotis.

Kryminis idj apsidulkinimas yra banali, bet netiktai reikminga fraz. Kurti tai pertvarkyti, pasak molekuli biologas Fran 11 sua akobas Franois Jacob O kur dar popierius ir spausdinimo mainos, internetas ir mobilusis telefonas, anglis ir turbinos, stuart robinson cool fm svorio netekimas ir skardins, ratas ir plienas, programin ranga ir technin ranga Drstu tvirtinti, kad kakuriuo monijos prieistors metu dideles sme genis turintys, kultringi, besimokantys mons pirm kart pradjo vieni su kitais keistis dalykais, ir, vos tik m tai daryti, kultra staiga pati pradjo kaupti ir prasidjo didysis verlusis monijos ekonomins paangos eks perimentas.

Mainai kultrinei evoliucijai yra tas pats, kas lytiniai santykiai biologinei. Keisdamiesi mons atrado darbo pasidalijim pastang ir sugebji m specializacij abipusei naudai. I pradi tai galjo pasirodyti nereikmin gas dalykas, kurio atsitiktiniai primatologai bt nepastebj, jei bt atsuk savo laiko main t moment, kai tai prasidjo. Galbt tai bt sudomi n kur kas maiau nei ekologija, hierarchija ir ri prietarai. Bet kakurios mogbedions pradjo keistis maistu ar rankiais su kitomis taip, kad abiem main partneriams tai ijo naud, ir taip vis labiau specializavosi.

Specializacija skatino naujoves, nes skatino skirti laiko gamintis rankius, kuriais bus gaminami kiti rankiai. Taip buvo taupomas laikas, o klestjimas yra tiesiog sutaupytas laikas, proporcingas darbo pasidalijimui. Kuo vairesni kaip vartotojai tapo mons ir kuo labiau specializavosi kaip gamintojai, tuo daugiau jie keitsi produkcija ir geriau gyveno, gyvena bei gyvens.

Gerai, kad is procesas neturi neivengiamos pabaigos. Kuo labiau mons traukiami globalin darbo pasidalijim, kuo labiau gali specializuotis ir mainytis, tuo turtingesni bsime mes visi.

Be to, tas procesas neturi prieasties, dl kurios negaltume sprsti mus persekiojani problem, toki kaip ekonomins krizs, staigus gyventoj skaiiaus augimas, klimato kaita, terorizmas, AIDS, depresija ir nutukimas. Lengva nebus, bet labai manoma, i tikrj tiktina, kad m. Biochemical fruit characteristics of apple cultivars Babtai, m. Rinkoje vyrauja geros iðvaizdos, ilgai besilaikantys, geltoni, raudoni, þali bei spalvø obuoliai.

Praëjusio ðimtmeèio pabaigoje pasaulyje sukurta daugiau kaip naujø obelø veisliø Sansavini ir kt. Todël labai svarbu mûsø agroklimato sàlygomis iðtirti naujas introdukuotas obelø svorio netekimas motinos tinktūros.

Uploaded by

Dël ankstyvø pavasario ðalnø, ûgliø paðalimo bei prameèiavimo obelys derëjo negausiai, tik Kandil Orlovskij, Bolotovskoje ir Arkad Rozovyj obelys derëjo gausiau. Panaðius rezultatus gavo ir Rusijos mokslininkai Ñåäîâ, ir kt. Kitø veisliø obelø derlius buvo patikimai maþesnis 1 pav. Uþsienio tyrëjø duomenimis, Red Kroft obelø derlius irgi negausus Szklarz, Pastebëta, kad Lietuvos agroklimato sàlygomis vertingiausios cheminës sudëties ir geriausios kokybës yra Red Kroft obuoliai.

Lenkijoje atlikti tyrimai parodë, kad ðiø obuoliø kokybë buvo prastesnë Czynczyk ir kt. Vadinasi, obuoliø kokybæ ið esmës lemia agroklimato sàlygos. Didþiausià suminá obuoliø derliø uþaugina Kandil Orlovskij, Bolotovskoje ir Arkad Rozovyj vaismedþiai.

Ilgiausias vartojimo laikas yra Red Kroft ir Bolotovskoje, trumpiausias Orlinka vaisiø. Stambiausi obuoliai yra Pamiatj Semakinu ir Orlovskaja zaria, smulkiausi Raneje letneje obelø. Geriausios kokybës ir cheminës sudëties yra Red Kroft obuoliai. Gauta Parengta spausdinti Literatûra 1. Bezoekersgids Pitfruit Editor J. P Czynczyk A. Kviklys Vilnius. Keppel H. P Kallay E. P Kask K. P S zklarz M. P T a r akanovas P.

Babtai, b. P Ë ó øèå ñîðòà ïëîäîâûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð ðåä. Îðåë, stuart robinson cool fm svorio netekimas. Ñ îðòà ÿáëîíè è ãðóøè ðåä. Viðkelis Summary Productivity and fruit quality of 13 new apple Malus domestica Borkh. Investigations showed that apple trees of cvs.

Kandil Orlovskyj, Bolotovskoje and Arkad Rozovyj produced the highest cumulative apple yield. The fruits of cvs. Red Kroft and Bolotovskoje had the longest period of storage average until Orlinka the shortest one average until Pamiatj Semakinu and Orlovskaja zaria were the largest, the fruits of cv.

Raneje letneje the smallest ones. The fruits of cv. Red Kroft had better quality and biochemical characteristic in comparison with other apple cultivars.

Kurnakovskoje and Raneje letneje had biggest output of juice, Bolotovskoje and Red Kroft were distinguished for firmness of skin, Kurnakovskoje, Bolotovskoje and Red Kroft for firmness of flesh. Key words: apple, biochemical characteristic, cultivars, fruit quality, productivity.

Lietuvos sodininkystës ir darþininkystës institute atlikti ávairiø konstrukcijø Auksis obelø su P 22 poskiepiu fotosintezës pigmentø sistemos tyrimai.

Tirti vaismedþiai su paprastosios, laibosios, laisvai auganèios lyderinës, superverpstës ir superverpstës V formø vainikais. Vaismedþiai pasodinti 3x1m; 3x0,75m; 3x0,5 m; 3x0,25 m tankumu. Vaismedþiø tankumas intensyvaus sodo obelø fotosintezës pigmentø sistemà veikia kaip silpnas stresinis veiksnys.

Visuose tirtuose intensyvaus obelø sodo tankiø ir vainikø formø deriniuose fotosintezës pigmentø kiekiai ir santykiai yra pakankami ir nelimituoja fotosintezës. Nepalankios meteorologinës sàlygos m. Reikšminiai þodþiai: fotosintezës pigmentai, obelis, sodo konstrukcija, tankumas. Pastaraisiais metais verslinë sodininkystë Lietuvoje intensyvinama sparèiais tempais. Per trumpà laikà nuo ekstensyviø aukðtaûgiø obelø sodø pereita stuart robinson cool fm svorio netekimas intensyviø ir labai intensyviø pusiau þemaûgiø ir þemaûgiø sodø Uselis, Vaismedþiai genimi ir formuojami, kad iðlaikytø reikiamà dydá ir formà, gerà vainiko apðvietimà, fiziologinæ pusiausvyrà tarp augimo ir derëjimo, kad bûtø pasiektas optimalus produktyvumas, gautas ankstyvas ir aukðtos kokybës prekinis derlius Uselis, Parenkant optimalià sodo konstrukcijà, atsiþvelgiama ir á poskiepá bei áskiepá, nes tai lemia sodinimo tankumà ir vainiko formà Uselis, Nukrypimas nuo vaismedþiø rûðiai ar netgi veislei bûtinø specifiniø optimaliø fiziologiniø sàlygø gali sukelti stresà.

Vienas rodikliø, leidþianèiø nustatyti vaismedþio bûsenà, yra fotosintezës aparato darbas ir já lemiantis pigmentø kiekis lapuose. Genëjimas ir formavimas tiesiogiai veikia fotosintezës pigmentø sintezæ Ðabajevienë ir kt. Poskiepis turi átakos vaismedþio fiziologiniams parametrams.

stuart robinson cool fm svorio netekimas

Poskiepio átaka áskiepiui gali pasikeisti stuart robinson cool fm svorio netekimas aplinkos sàlygø. Formuojant intensyvø sodà, svarbu numatyti ne tik optimalià sodo augalø fiziologiniø procesø eigà, bet ir suformuoti funkcionalø fotosintezës aparatà Gitelson, Merzlyak, Negausus asimiliacinis lapø plotas turi aprûpinti vaismedþius asimiliatais vegetatyviniam prieaugiui bei gausiam intensyvaus sodo derliui formuoti. Tyrimø tikslas ištirti Auksis obelø su þemaûgiu P 22 poskiepiu fotosintezës pigmentø sistemos formavimàsi ávairiø konstrukcijø soduose.

Sàlygos ir metodai. Auksis obelø su þemaûgiu P 22 poskiepiu sodas áveistas m. Lietuvos sodininkystës ir darþininkystës instituto deranèiame sode. Bandymo schema: 1 paprastosios verpstës formos vainikas, sodinimo schema 3x1 m 3 vnt.

Vasara ir rugsëjo mën. Po palyginus ðiltoko balandþio, geguþës mën. Geguþës 14 ir 17 dienomis po ðilto periodo oras atðalo ,5 C ðalnos. Vësesni negu áprasta buvo geguþës, birþelio ir liepos mënesiai m. Aukðtesnë negu vidutinë daugiametë oro temperatûra nustatyta liepos ir rugsëjo mën. Bandiniai imti rugpjûèio mën. Medþiagø koncentracijos nustatytos spektrofotometru Genesys 6, ThermoSpectronic.

MS Exel for Windows naudotas vidutinëms standartinëms paklaidoms ávertinti. Maþëjant atstumui tarp vaismedþiø, chlorofilø sintezë jø lapuose intensyvëja. Maþiausiai chlorofilø susikaupë 3x0,5 m tankumo laibosios verpstës V formos 24 25 obelø lapuose m. Chlorofilø santykis ávairiais atstumais pasodintø skirtingø formø vaismedþiø lapuose skyrësi nereikðmingai ir buvo didesnis uþ 3 2 pav. Karotinoidø sintezë ávairiø konstrukcijø numesti svorio islame obelø lapuose vyko analogiðkai chlorofilø sintezei m.

Maþiausiai karotinoidø susikaupë 3x0,5 m tankumo laibosios verpstës V formos obelø lapuose m. Carotenoids content in leaves of apple tree cv. Vienas svarbiausiø veiksniø, garantuojanèiø aukðtà augalø agrobiologiná potencialà, yra optimalus fotosintezës pigmentø kiekis ir santykis lapuose Datt, Chlorofilø kiekis svarbus veiksnys, lemiantis fotosintezës intensyvumà. Kitø tyrëjø darbai árodë, kad, pasiekus kritinæ ribà dël per didelio greta esanèiø vaismedþiø ðeðëlio, fotosintezës intensyvumas lapuose sumaþëja Wertheim ir kt.

Ankstesnieji tyrimai rodo, kad obelø pigmentø sistema reaguoja á padidëjusià vaismedþiø konkurencijà Ðabajevienë ir kt. Šiame darbe, dar labiau maþëjant atstumui tarp vaismedþiø, iðryðkëjo chlorofilø stuart robinson cool fm svorio netekimas didëjimo tankiau pasodintø vaismedþiø lapuose tendencija 1 pav. Karotinoidai aktyviai dalyvauja fotosintetinio aparato veikloje. Kintant augimo sàlygoms, keièiasi ir jø kiekis lapuose Demmig-Adams, Adams, Karotinoidø sintezë ávairiø konstrukcijø sodo obelø lapuose vyko analogiðkai chlorofilø sintezei 3 pav.

Sprendþiant pagal chlorofilø ir karotinoidø kaupimàsi, padidinta vaismedþiø konkurencija dël tankumo, obelø fotosintezës pigmentø sistemà veikia kaip silpnas stresas 1, 3 pav. Fotosintezës pigmentø pagausëjimas dël streso nustatytas ir kituose augaluose Brazaitytë ir kt. Galima teigti, kad nepalankios metereologinës sàlygos nesumaþino fotosintezës intensyvumo Auksio obelø su P 22 poskiepiu lapuose.

  1. Geriausi amerikos riebalų degintojai
  2. Redakcinë mokslinë taryba Editorial Scientific Council Doc.
  3. Pirmą kartą su mokslu, tyrinėjančiu našumo didinimą, susidūriau m.
  4. 2 asmenų svorio metimo iššūkis
  5.  Забавно, - сказала .
  6. Dešimt svorio metimo gudrybių
  7. Numesti svorio per 6 savaites
  8. Он усмехнулся.

Didesnë vaismedþiø konkurencija dël tankumo intensyvaus sodo obelø fotosintezës pigmentø sistemà veikia kaip nedidelis stresas. Visuose intensyvaus Auksis obelø su P 22 poskiepiu sodo tankiø 3x1 m; 3x0,75 m; 3x0,5 m; 3x0,25 m. Brazaitytë A. Blaþytë, J. Samuolienë, R. Ulinskaitë, R. Juknys, P. P Datt B. P Demmig-Adams B. P Gitelson A. Space Res Vol. P Godbold D. N P Ðabajevienë G. Uselis, P. Babtai, Vol. P Uselis N. N1 P W ertheim S. P Z arco-tejada P. Áîëüøîé ïðàêòèêóì ïî ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé.

Ìîñêâà: Âûñøàÿ øêîëà, c. Ðabajevienë, N. Duchovskis Summary Photosynthetic pigment system in the leaves of apple tree cv.

Kit gyvn ri individas vystosi nuo kdikysts iki pilnametysts, arba brandos1, ir per vien gyvenim pasiekia toki tobulyb, kuri prieinama jo pri gimiai; taiau tarp moni paang daro ne tik individas, bet ir visa ris; kie kviena karta stato ant jau anksiau padt pamat.

Auksis on rootstock P 22 was investigated at the Lithuanian Institute of Horticulture in Apple trees were trained as spindle, slender spindle, free leader axis and super spindle, super spindle V form and slender spindle V form. Orchards were planted according to planting scheme of 3x1 m; 3x0. Enhanced competition concerning densities acts as minor stress for photosynthetic system.

In all investigated orchard densities and tree form combinations photosynthetic pigment content and ratio is sufficient and does not limit photosynthesis.

Key words: apple tree, density, orchard construction, photosynthetic pigments. Lietuvos sodininkystës ir darþininkystës institute tirta keturiø veisliø introdukuotø juodøjø serbentø R. Genëjimas paskatino augti juodøjø serbentø, iðskyrus Öjebyn, nulinius ûglius.

Antraisiais metais po atjauninamojo genëjimo Titania ir Öjebyn juodieji serbentai uþaugino perpus maþiau skeletiniø ðakø. Atjauninamasis genëjimas pirmaisiais metais sumaþino derliø. Reikšminiai þodþiai: augumas, derlius, genëjimo bûdai, juodasis serbentas, uogos masë. Mechanizuotai skinti uogas tinka tø veisliø juodieji serbentai, kuriø krûmai glausti, ûgliai plastiðki ir stiprûs, uogos stora odele, transportabilios, lengvai ir sausai nutrûksta nuo kotelio, vienu metu sunoksta Daugaard H.

Krûmo derëjimo zona turëtø bûti ne þemiau kaip 30 cm nuo dirvos m. Lietuvoje auginta ha juodøjø serbentø. Jø plotai mûsø kraðte vis didëja Kviklys ir kt. Aktuali problema, kaip atnaujinti senus serbentynus, pratæsti jø produktyvøjá amþiø. Tyrimo tikslas ávertinti skirtingo augumo veisliø juodøjø serbentø genëjimo bûdø átakà krûmø augumui ir derëjimui, pratæsti produktyvøjá uogynø amþiø.

Sodinimo schema 3 x 0,7 m, po keturis uogakrûmius laukelyje. Laukeliai iðdëstyti rendomizuotai. Bandymo variantai kartoti keturis kartus. Meteorologinës sàlygos m. Balandþio mën. Birþelio mën.

Rugpjûèio mën. Liepa buvo karðta ir labai sausa krituliø iðkrito 3,8 mm, o daugiametis vidurkis 71,8 mm. Rugpjûtis buvo gerokai lietingesnis negu áprasta.

Bandymas vykdytas pagal schemà: 1 negenëta; 2 ûkinis genëjimas; 3 atjauninamasis genëjimas, cm nuo þemës; 4 atjauninamasis genëjimas, iki pat þemës. Paskutiniuose dviejuose variantuose ðakos nupjautos m. Nustatytas nuliniø ûgliø ilgis cm ir kiekis vnt.

Krûmai matuoti pasibaigus augalø vegetacijai. Nuliniai ûgliai. Pirmaisiais genëjimo metais m. Daugiausiai nuliniø stiebø po 6,7 vnt. Daugiausiai ûgliø uþaugino visø veisliø serbentø krûmai, kai nupjautos viso ðakos cm iki þemës ir iki pat þemës m.

Genëjimas nepaskatino jø auginti nulinius ûglius 1 lentelë. Iðgenëtuose neaugiuose Ben More krûmuose uþaugo kartus daugiau ûgliø negu negenëtuose. Në vienas genëjimo bûdas neturëjo statistiðkai patikimos átakos nuliniø ûgliø ilgiui 2 lentelë. Genëjimo bûdø átaka juodøjø serbentø nuliniø ûgliø kiekiui, vnt. Genëjimo bûdø átaka juodøjø serbentø nuliniø ûgliø ilgiui, cm Table 2. The effect of pruning methods on blackcurrant shoot length, cm Babtai, m. Ben More skeletiniø ðakø daugiau buvo genëtuose krûmuose 3 lentelë.

Genëjimo bûdø átaka juodøjø serbentø skeletiniø ðakø kiekiui, vnt. Atjauninamasis genëjimas neturëjo esminës átakos Ben More ir Ben Alder serbentø skeletiniø ðakø kiekiui.

Beveik perpus stuart robinson cool fm svorio netekimas skeletiniø ðakø krûme suformavo po atjauninamojo genëjimo atþëlæ Öjebyn ir Titania serbentai m. Ilgiausias skeletines ðakas suformavo labai augiø Titania serbentø krûmai 4 lentelë m. Taikant ávairius genëjimo variantus, ið esmës nesiskyrë tik Öjebyn augalø krûmø skeletiniø ðakø ilgis. Genëjimo bûdø átaka juodøjø serbentø skeletiniø ðakø ilgiui, cm Table 4.

The effect of pruning methods on blackcurrant branch length, cm Babtai, m. Po atjauninamojo genëjimo atþëlæ serbentø krûmai antraisiais metais buvo ðiek tiek, o neaugûs Ben More nupjovus ðakas iki þemës, ir Ben Alder stuart robinson cool fm svorio netekimas esmës þemesni negu negenëti krûmai. Ûkiniu poþiûriu, mechanizuotai skinti uogas, svarbu ne tik krûmo aukðtis, bet ir jo forma, kurià charakterizuoja krûmo ilgio ir ploèio santykis 6 lentelë m. Mechanizuotai skinti uogas labiau tinka statûs serbentø krûmai.

Ávairiai genëtø juodøjø serbentø krûmø aukðtis, cm Table 5. The effect of various pruning methods on blackcurrant bush height, cm Babtai, m. Juodøjø serbentø krûmo ilgio ir ploèio santykis, cm Table 6. The effect of pruning methods on blackcurrant bush width and height ratio, cm Babtai, m. Öjebyn 93,3 78,9 61,3 58,1 14,8 Ben More 76,5 62,1 62,1 61,6 17,8 Ben Alder 78,1 65,5 58,4 65,6 18,3 Titania 88,7 71,1 67,2 59,6 35, m.

Öjebyn 89,8 86,1 95,8 90,9 13,1 Ben More 91,1 84,0 77,9 85,8 11,8 Ben Alder 80,4 83,9 78,9 76,7 13,3 Titania 72,6 72,4 68,4 68,4 13, m. Siauriausi buvo Titania serbentø krûmai. Siauresni serbentø krûmai yra labiau glausti, todël geriau tinka stuart robinson cool fm svorio netekimas skinti uogas. Derlius ir vidutinë uogos masë m. Nupjovus ir atjauninus serbentø krûmus, likusiuose dviejuose bandymo variantuose derlius buvo skinamas kitais 34 35 metais m.

Titania krûmai uþaugino vidutiná uogø derliø 1,19 t ha Maþiausiai derëjo Ben Alder 0,93 t ha -1 ir Ben More 0,91 t ha -1 serbentø krûmai. Esminiø skirtumø tarp minëtø dviejø variantø nebuvo, nors Ben Alder derlius kito 1,07 t ha -1 ribose ir buvo dvigubai didesnis iðgenëtø krûmø. Juodøjø serbentø derlius, t ha -1 Fig.

Yield of blackcurrants, t ha -1 Babtai, m m. Negenëtame variante ávairiø veisliø derliaus skirtumai buvo nedideli 5,97 t ha -1 Öjebyn 6,67 t ha -1 Titania. Yield of blackcurrants, t ha -1 Babtai, m.

Genëtø Öjebyn ir Stuart robinson cool fm svorio netekimas More uogakrûmiø vidutinë uogos masë m. Negenëtø ir ûkiðkai genëtø serbentø vidutinës uogø masës vidurkis ið esmës buvo vienodas ir kito 1,08 g ribose.

Juodøjø serbentø vidutinë uogos masë, g Fig. Average blackcurrant berry mass, g Babtai, mažos suglebusios krūtys po svorio m.

Average blackcurrant berry mass, g Babtai, m. Genëjimo bûdai ið esmës skatino augti visø veisliø juodøjø serbentø nulinius ûglius. Ypaè efektyvus buvo atjauninamasis genëjimas ðakos nupjautos cm nuo þemës ir iki pat þemës.

Lenkø mokslininkø duomenimis Grajkowski ir kt. Vëliau ið esmës þemesni buvo neaugiø veisliø juodøjø serbentø krûmai. Titania serbentø krûmai uþaugo greièiau ir pradiná aukðtá pasiekë antraisiais metais Grajkowski ir kt. Po atjauninamojo genëjimo uogø derlius sumaþëjo, nes antþeminë krûmø dalis buvo jauna.

Po atjauninamojo genëjimo krûmai ið esmës gausiai dera tik treèiaisiais metais. Suomijos mokslininkø duomenimis, nugenëtø juodøjø serbentø Öjebyn krûmø uogø derlius ir masë nepadidëjo Tahvonen, ; Dalman, Vadinasi, uogø derliø ir masæ ið esmës lemia veislës genetinë prigimtis ir agroklimato sàlygos.

Atjauninamasis genëjimas pirmaisiais metais skatina augti labiau augiø ir vidutiniðkai augiø veisliø juodøjø serbentø nulinius ûglius. Antraisiais metais genëjimas skatina augti visø veisliø serbentø, iðskyrus Öjebyn, nulinius ûglius. Serbentø skeletiniø ðakø kiekis pirmaisiais metais ið esmës nepriklauso nuo genëjimo.

Antraisiais metais po atjauninamojo genëjimo Titania ir Öjebyn serbentai uþaugina perpus maþiau skeletiniø ðakø. Genëjimas neturi esminës átakos uogakrûmiø skeletiniø ðakø ilgiui. Vëliau ið esmës þemesni lieka neaugiø veisliø serbentø krûmai. Atjauninamasis serbentø genëjimas sumaþina uogø derliø pirmaisiais metais.

Banaszczyk J. Brennan R. Wageningen, P D a l m a n P. Grajkowski J. Agr No. Babtai,p.

Metas Ridlis (Matt Ridley) Racionalusis Optimistas: Kaip Kuriama Gerovė

Kviklys D. P Siksnianas T. Finl Vol. P T arakanovas P. Sasnauskas, L. Buskienë Summary After two years of pruning the influence of pruning methods of four blackcurrant R. Titania and Öjebyn grew less twice branches after second year of pruning.

First year after the pruning yield of blackcurrant decreased, because bushes became younger. Key words: berry weight, blackcurrant, growth, yield, pruning methods.

El paðtas: Juodojo serbento tarprûðinës hibridizacijos su paprastuoju agrastu, raudonuoju, auksuotuoju, ir amerikiniu serbentu bei izoliuotø gemalø auginimo metodais sukurti F 1 kartos hibridai, o jø tarpusavio persikryþminimo bûdu gautos F 2 ir F 3 kartos. Selekciniame augyne pirmais ir antrais derëjimo metais ávertintas atsparumas miltligei Sphaerotheca mors-uvae Berk.

Tarprûðinius hibridus daugiausiai paþeidë ðviesmargë, maþiau deguliai, o maþiausiai miltligë. Ðviesmargë daugiausiai paþeidë juodojo serbento ir paprastojo agrasto, o maþiausiai juodojo ir amerikinio serbento hibridus F 1 -F 2. Didþiausia ávairove pagal atsparumà deguliams iðsiskyrë juodojo ir raudonojo, bei juodojo ir amerikinio serbento hibridø ðeimos.

Abipusiuose juodojo ir amerikinio serbento kryþminimuose atspariø augalø kiekis buvo skirtingas. Hibridø su R. Reikšminiai þodþiai: deguliai, miltligë, serbentai, ðviesmargë, tarprûðinë hibridizacija. Ávairios grybinës ligos paþeidþia juodojo serbento Ribes nigrum L. Dël to sumaþëja fotosintezës produktø gamyba, augalø iðtvermingumas þiemà, uogø derlius, sutrumpëja amþius Trajkovski, ; Duchovskis ir kt.

Juodojo serbento vaiskrûmius paþeidþia miltligë Sphaerotheca mors-uvae Berk. Jie þydi vëlai ir iðvengia praþûtingø pavasario ðalnø.

Ðalnoms ir miltligei atsparûs ir iðtvermingi þiemà augalai yra kilæ ið raudonojo R. Pirmosios serbentø tarprûðiniø hibridø veislës, gautos sukryþminus juodàjá serbentà Ribes nigrum L. Árodyta Keep ir kt. Tyrimo tikslas ávertinti tarprûðiniø juodojo serbento hibridø Stuart robinson cool fm svorio netekimas 1 -F 3 su paprastuoju agrastu, raudonuoju, auksuotuoju ir amerikiniu serbentu atsparumà grybinëms ligoms. Lietuvos sodininkystës ir darþininkystës instituto Sodo augalø genetikos ir biotechnologijos skyriuje.

Tarprûðiniai hibridai gauti sukryþminus juodojo serbento Almiai, Triton, Vakariai, Titania, Beloruskaja sladkaja; paprastojo agrasto Kurðu Dzintars, Anglø geltonieji, raudonojo serbento Rondom, Jonkheer van Tets, auksuotojo serbento klono Rn ir amerikinio serbento klono As augalus.

Tarprûðiniai hibridai F 1 uþauginti izoliuotø gemalø metodu Stanys, Tarprûðiniai hibridai F 2 -F 3 uþauginti ið selekciniame augyne laisvai persikryþminusiø hibridø F 1 sëklø. Ðiltnamyje uþaugæ dvimeèiai ir trimeèiai augalai pasodinti á selekciná augynà. Serbentynas áveistas ir priþiûrëtas pagal intensyvias sodø ir uogynø auginimo technologijas Kviklys,bet cheminës augalø apsaugos priemonës nenaudotos. Pirmaisiais ir antraisiais derëjimo metais ávertintas augalø atsparumas grybinëms ligoms: miltligei Sphaerotheca mors-uvae Berk.

Tyrimo laikotarpiu meteorologinës sàlygos buvo vidutiniðkai palankios grybinëms ligoms plisti. Eksperimentiniai duomenys ávertinti dispersinës analizës metodu, stuart robinson cool fm svorio netekimas specialiai selekciniams tyrimams parengtomis kompiuterinëmis programomis Tarakanovas Juodojo serbento tarpveisliniø hibridø ûglius ir lapus grybinës ligos paþeidë vidutiniðkai miltligë 1,20, ðviesmargë 2,29, deguliai 2,88 balo. Visiðkai atspariø ðioms ligoms sëjinukø nebuvo. Tarprûðinius juodojo serbento ir paprastojo agrasto hibridus miltligë nepaþeidë arba paþeidë maþai.

Vidutinis paþeidimas buvo F 1 0,05 balo, F 2 ,26 balo 1 lentelë. Ðviesmargë juodojo serbento ir agrasto tarprûðinius F 1 -F 2 hibridus paþeidë maþai arba vidutiniðkai 0,60 balo. Tarprûðiniø hibridø R. Performance of interspecific hybrids R. Visi hibridai F 2 buvo nepaþeisti.

Ðviesmargë maþai paþeidë juodojo ir raudonojo serbentø hibridus 0,13 balo. Juodojo ir raudonojo serbentø hibridus skirtingose ðeimose deguliai paþeidë nevienodai ,4 balo, o paþeidimo mastà labiausiai lëmë kryþminimuose naudotø skirtingø veisliø augalai. Iðtyrus ðeðias hibridø ðeimas, dviejose buvo paþeisti visi augalai, o kitose buvo paþeistø ir nepaþeistø augalø. Juodojo serbento sëjinukus ir juodojo bei auksuotojo serbentø hibridus F 1 grybinës ligos paþeidë panaðiai. Miltligë vidutiniðkai paþeidë 1,16 balo juodojo ir auksuotojo serbentø hibridus F 1, nors ðioje ðeimoje buvo visiðkai atspariø augalø 3 lentelëhibridø F 2 visi augalai buvo nepaþeisti.

Ðviesmargë ir deguliai maþai paþeidë trijø ðeimø hibridus F 1 -F 2. Grybinës ligos skirtingai paþeidë juodojo ir amerikinio serbentø augalus 4, 5 lentelës.

Visi juodojo serbentø augalai labiau paþeisti grybiniø ligø. Amerikinio serbento augalø miltligë nepaþeidë, o ðviesmargë ir deguliai maþai paþeidë. F 1 -F 3 kartø hibridus 4 lentelë grybinës ligos labiau paþeidë uþ amerikiná ir maþiau uþ juodajá serbentus. Penkios R. Ðviesmargës nepaþeistø augalø rasta trijose ið penkiø ðeimø. Nepaþeistø ðviesmargës augalø aptikta F 1, F 2 ir F 3 hibridø ðeimose. Ið F 2 kartos chimerinio augalo morfologiškai artimos R. Visose septyniose F 3 kartos hibridø ðeimose aptikta deguliø paþeistø augalø.

Įveikęs išbandymą jis pamatys žmoną ir dukrytę. Todėl jie vienas kitam užduodavo tokius klausimus. Susiek sunkų ir nuobodų darbą su prasmingu sprendimu ir pajusi kylant motyvaciją.

Saulei pasiekus zenitą būrys pagaliau įkopė t5 riebalų degintojai prieš ir po paskutinę viršūnę ir nusvirduliavo į proskyną, kur plevėsavo vėliava.

Niekas netarė nė žodžio. Pagaliau kančios baigtos. Išbandymas įveiktas. Eidamas per rikiuotę instruktorius kiekvienam į rankas įteikė tarnybos regalijas - erelį, gaublį ir inkarą.

Vaikinai oficialiai tapo jūrų pėstininkais. Visai ne taip. Tai mokymasis prisiversti daryti vieną ar kitą dalyką, kurio manai nepajėgsiąs atlikti. Iš tiesų tai labiau emoci­ niai mokymai. Pradedančiojo jūrų pėstininko atlyginimas siekia 17 JAV dolerių per metus. Tačiau korpuso narių pasiten­ kinimo savo darbu rodiklis yra vienas aukščiausių. Korpuso ren­ giami mokymai, kuriuose kasmet dalyvauja bene keturiasdešimt tūkstančių naujokų, pakeitė milijonų jaunuolių gyvenimą, kurie, kaip Quintanilla, neturėjo jokio supratimo, kaip save motyvuoti ir rasti ryžto, kurio reikia, kad pradėtum pats kontroliuoti savo gyvenimą.

Nuo tada, kai buvo įgyvendintos C. Krulako reformos, naujokų, norinčių likti tarnauti, skaičius ir naujų jūrų pėstininkų rezultatai pagerėjo daugiau nei 20 procentų. Apklausos rodo, kad naujoko vidutinis vidinis kontrolės lokusas per bazinius mokymus31 gerokai išauga. Delgado atlikti bandymai atskleidė, kas yra mo­ tyvacija.

Jūrų pėstininkai papildė šias įžvalgas ir padėjo suprasti, kaip skatinti tuos, kurie nepratę kam nors ryžtis: suteikus galimybę pajusti kontrolę ir įpratinus priimti sprendimus, galima išugdyti valią. Išmokę ir įpratę savarankiškai priimti sprendimus žmonės savaime tampa motyvuoti. Be to, norėdami lengviau išmokti savimotyvacijos, savo pasi­ rinkimą turime suvokti ne tik kaip kontrolės išraišką, bet ir kaip savo vertybių bei tikslų patvirtinimą.

Šios įžvalgos reikšmingumą patvirtina keli tyrimai, XX a. Tyrėjai siekė išsiaiškinti, kodėl kai kurie senoliai tokiose namuose jaučiasi puikiai, o kitų fizinė ir psichologinė būklė sparčiai prastėja.

Kai kurie tyrėjai tokius gyventojus vadino maištininkais, nes daugybė jų sprendimų pasireiškė nedideliu maištu prieš galiojančią tvarką.

Pavyzdžiui, keli senoliai Santa Fė senelių slaugos stuart robinson cool fm svorio netekimas sėdę valgyti kaskart keisdavosi patiekalais, kad kiekvienas gautų tai, ko nori, o ne ką jiems parinko kiti. Vienas slaugos namų gyven­ tojas papasakojo tyrėjui, kad visada atiduoda pyragą kitam - nors pyragus mėgsta, bet mieliau suvalgo antrą patiekalą, kurį pats pa­ sirenka.

Grupė senelių slaugos namų gyventojų Liti Roke pažeidinėjo administracijos taisykles - perstumdydavo baldus pagal savo skonį, kad kambariai būtų jaukesni. Dauguma baldų buvo pritvirtinti prie sienų, todėl norėdami perstumti tualetinius staliukus senoliai darbavosi laužtuvais, kuriuos pasiėmė iš įrankių spintos. Dėl tokių veiksmų administracija sušaukė susirinkimą, kuriame paprašė sa­ varankiškai interjero nekeisti - jei gyventojams reikia pagalbos, ją gali suteikti darbuotojai.

Slaugos namų gyventojai pranešė admi­ nistratoriui, kad jiems nereikia jokios pagalbos ar leidimų ir jie darys tai, ką, po velnių, norės. Tokie nedideli atviro nepaklusnumo aktai bendrame kon­ tekste didelės reikšmės neturėjo, bet jų psichologinis poveikis buvo labai stiprus, nes tokia veikla užsiimantys senoliai maištavimą su­ vokė kaip įrodymą, kad jie vis dar patys kontroliuoja savo gyve­ nimą.

Ardomąja veikla užsiimantys senukai vaikščiojo vidutiniškai dvigubai ilgiau už kitus globos namų gyventojus. Ir valgė maž­ daug trečdaliu daugiau. Jie stropiau laikėsi gydytojų nurodymų, gėrė paskirtus vaistus, lankėsi sporto salėje ir bendravo su šeima ir draugais. Į globos namus šie žmonės atvyko turėdami ne mažiau Motyvacija I 43 stuart robinson cool fm svorio netekimas sutrikimų nei kiti jų bendraamžiai, tačiau čia patekę gy­ veno ilgiau, jautėsi laimingesni ir buvo kur kas fiziškai ir protiškai aktyvesni.

Arba gali tiesiog pa­ siduoti, nieko nebesitikėti ir laukti mirties, - teigia Minesotos universiteto gerontologė Rosalie Kane, - iš tiesų nesvarbu, valgai pyragą ar ne.

Charles - Duhigg. .Geriau - greiciau.efektyviau.2017.LT

Bet jei atsisakai valgyti jų pyragą, sau įrodai, kad tavo nuomonė vis dar svarbi. Panašiai ir Stuart robinson cool fm svorio netekimas būrys, per iš­ bandymą iš dalies nepaklusęs įsakymui ir nusprendęs savaip inter­ pretuoti taisykles, įveikė įdubą. Taigi motyvaciją labiausiai didina pasirinkimas arba spren­ dimai, kurie, pirma: įtikina, kad viską kontroliuojame, antra, su­ teikia veiksmams daugiau prasmės.

Sprendimas įkopti į kalną gali tapti meilės dukteriai išraiška. Pasiryžimas senelių globos namuose surengti maištą gali įrodyti, kad vis dar esi gyvas. Vidinis kontrolės lokusas atsiranda, kai išsiugdome psichologinį įprotį nuobodžius darbus paversti prasmingu pasirinkimu, kai įrodome, kad patys esame savo gyvenimo šeimininkai. Quintanilla baigė mokymus naujokų rengimo stovykloje ir dar trejus metus tarnavo korpuse.

Vėliau atsistaty­ dino. Pagaliau jautėsi pasirengęs tikram gyvenimui. Rado kitą darbą, bet jam labai trūko susitelkimo ir draugiškumo jausmo, kurį patyrė tarnaudamas. Atrodė, kad civiliniame gyvenime nė vienas kolega nesistengia ko nors siekti. Todėl m. Quinta­ nilla grįžo į kariuomenę. Nuo gimimo ji sirgo albinizmu - jos organizme trūko melanino gamybai reikalingo tirozinazės fermento, todėl odoje, plaukuose ir akyse nebuvo pigmento ir moteris prastai matė.

Tei­ siškai ji buvo laikoma akla ir skaityti galėjo tik prisikišusi tekstą prie pat veido ir pro didinamąjį stiklą. Tačiau Viola atsisakė išeiti iš klasės, kur buvo jos draugai. Ji sėdėjo klasėje tol, kol administracija nusileido. Baigusi vidurinę mergina įstojo į Luizianos valstybinį universitetą ir pareiškė universiteto vadovams, jog tikisi juos surasiant žmogų, kuris jai garsiai skaitys vadovėlius.

Universitetas sutiko. Robertas mėgino įkalbėti ir Violą išeiti iš universiteto. Ji mandagiai atsisakė ir netrukus jau turėjo diplomą. Netrukus vienas po kito gimė šeši vaikai ir kol Robertas kūrė verslo imperiją, Viola tvarkėsi namuose. Ji rengė rytinius susirin­ kimus ir braižė diagramas, nurodydama, ką kiekvienas vaikas privalo nuveikti per dieną.

Penktadieniais jie turėdavo išdėstyti savo tikslus ateinančiai savaitei. Todėl jai buvo ypač sunku, kai tėtis pasi­ keitė. Samdė slauges, kurios padėdavo jam mankš­ tintis, kartu su Roberto broliu sudarė komitetą prižiūrėti, o vėliau ir parduoti, Roberto verslą. Tačiau po kurio laiko moteris nuleido rankas. Ji ekologiškas plonas waar kopenas u i bonvivano - vyro, kuris tiesiog virte virė gy­ venimu.

Su juo net iki parduotuvės buvo sunku nueiti, nes jis norėdavo pasikalbėti su visais, kuriuos sutikdavo pakeliui. Stuart robinson cool fm svorio netekimas Robertas kiaurą dieną ramiai kiauksojo priešais televizorių. Viola jautėsi labai nelaiminga. Aš gaminu jam maistą ir iš esmės esu jo slaugytoja.

Manau, galiu būti vadinama jo slaugytoja. Vėliau supyko. Tada apsikrovė darbais - jei Robertas pats nerodo jokio noro susigrąžinti gyve­ nimą, tada ji privers Robertą vėl judėti į priekį.

Viola pamėgino jį įtraukti į kokią nors veiklą. Pradėdavo nuo nenutrūkstamo klau­ simų srauto. Gamindama pietus, užpildavo vyrą pasirinkimo gali­ mybėmis. Sumuštinį ar sriubos? Salotų ar pomidorų?

Kumpio ar kalakutienos? Gal majonezo? Vandens ar sulčių? Iš pradžių ji tai darė be jokio konkretaus tikslo. Tiesiog nežinojo, ko griebtis, ir norėjo priversti vyrą prabilti. Tačiau po kelių tokio priekabiavimo mėnesių Viola pastebėjo, kad spaudžiamo priimti sprendimus Roberto kiautas ima vertis.

Vyras su ja net pajuokaudavo arba papasakodavo apie televizijos laidą.

stuart robinson cool fm svorio netekimas

Vieną vakarą Viola jį privertė priimti daugybę sprendimų dėl to, ką valgys, prie kurio stalo sėdės ir kokios muzikos klausysis. Jis nerūpestingai plepėjo ir ki­ keno prisiminęs, kaip mėgino išlaužti lango rėmą. Pirmą kartą po daugelio metų Viola vėl išgirdo jį juokiantis. Valandėlę pasidingojo, kad grįžo senasis Robertas.

Paskui jis vėl įbedė žvilgsnį į televizorių ir nutilo. Viola nepasidavė ir netrukus senoji Roberto asmenybė pasiro­ dydavo vis dažniau. Žmona sveikindavo, girdavo ir apdovanodavo jį kaskart, kai jis nors akimirkai tapdavo panašus į senąjį Robertą. Kai praėjus septyneriems metams po kelionės į Pietų Ameriką Ro­ bertas atvyko kasmetinės apžiūros pas neurologą iš Naujojo Or­ leano R. Strubą, šis iškart pastebėjo pokyčius. Pacientas turėjo savo nuomonę dėl to, kokiu keliu jiems derėtų važiuoti namo.

Bendraujant su kitais žmo­ nėmis tai būtų atrodę visai normalu, tačiau šiuo atveju regėjosi, kad vyro galvoje kažkas vėl įjungė šviesą. Labiau ti­ kėtina, kad jų apatiją sukelia emocinis sutrikimas.

Vienas iš da­ lykų, kurį pastebėjo prancūzų tyrėjas M. Habibas, kad visiems jo tiriamiesiems būdingas neįprastas emocijų atskyrimas.

Tęstinumo hipotezės sapnų tyrimuose

Viena apa­ tiška moteris jam pasakojo beveik nereagavusi į tėvo mirtį. Kitas vyras aiškino, kad nuo tada, kai jį užvaldė pasyvumas, nejaučiąs jokio poreikio apkabinti žmoną ir vaikus.

Kai M. Habibas paci­ entų klausė, ar jie liūdi dėl pasikeitusio gyvenimo, jie atsakydavo neigiamai. Jie tiesiog nieko nejautė. Habibo pacientų patirtos dryžuotojo kūno traumos neleido jausti pasitenkinimo, kurį mums teikia kontrolės jausmas. Jų motyvacija nuslopo, nes jie pamiršo, kaip gera pačiam priimti sprendimus. Kita vertus, kai kurie žmonės taip ir nesužino, ką reiškia būti nepriklausomam, nes užauga aplin­ koje, kur nėra daug galimybių rinktis arba, tarkim, perkelti į senelių slaugos namus, tiesiog pamiršta, kaip malonu būti savarankiškam.

Ši teorija atskleidžia, kaip galime padėti sau ir kitiems stiprinti vidinį kontrolės lokusą. Turime skatinti iniciatyvą, sveikinti, kai žmogus turi savimotyvacijos, ir džiaugtis vaiko pastangomis val­ gyti pačiam. Reikia džiaugtis, kad vaikas nelinkęs paklusti, ne­ paiso kitų nuomonės ir yra užsispyręs, o mokinį, kuris išmoksta apeiti taisykles, apdovanoti.

Žinoma, teoriškai tai lengviau nei įgyvendinti praktiškai. Visi pritaria, kad savimotyvacija yra gerai, bet džiaugsmas baigiasi, kai pyplys sugalvoja pats apsiauti, pagyvenęs pacientas imasi plėšti spintelę nuo sienos arba paauglys laužo taisykles. Tačiau būtent taip stiprėja vidinis kontrolės lokusas. Būtent taip protas išmoksta ir prisimena, kaip gera kontroliuoti.

Jei nebūsime ryžtingi ir nepri­ klausomi, jei emociškai savęs neapdovanosime už maištingą užsis­ pyrimą, mūsų gebėjimas save motyvuoti gali dingti.

Maža to, turime sau įrodyti, kad mūsų sprendimai prasmingi. Kodėl norime atsiplėšti nuo televizoriaus ekrano? Kodėl taip svarbu atsakyti į elektroninį laišką ar padėti bendradarbiui, kurio prašymas lyg ir nereikšmingas?

Savimotyvacija sustiprėja būtent tada, kai suvokiame, kad atsakyti į elektroninį laišką ar padėti kolegai savaime nėra labai svarbu. Tačiau maži darbeliai yra didesnio pro­ jekto, kuriuo tikime ir kurį nusprendėme įgyvendinti, dalis. Kitaip tariant, savimotyvacija - tai mūsų pasirinkimas ko nors imtis, nes ta veikla yra kažko didesnio ir emociškai svarbesnio palyginti su užduotimi, kurią būtina atlikti dabar dalis. Liga ją dr plonas riebalų degintojas dvejus metus.

Robertas nuolat buvo šalia, padėdavo susi­ ruošti rytą, vakare primindavo išgerti vaistus. Jis kaskart žmonai užduodavo įvairius klausimus, kad ją prablaškytų ir neleistų gal­ voti apie skausmą; maitino, kai moteris nebegalėjo valgyti pati.

Kai galiausiai Viola pasimirė, Robertas kelias dienas sėdėjo prie tuščios lovos. Vaikai nerimavo, kad tėvas vėl taps apatiškas, ir pasiūlė apsi­ lankyti pas neurologą Naujajame Orleane. Gal gydytojas patars, ką daryti, kad Roberto vėl neužvaldytų apatija.

Robertas nesutiko. Namuose jis užsidarė ne dėl apatijos. Jam tiesiog reikėjo laiko pagalvoti apie šešiasdešimt dvejus metus tru­ kusią santuoką. Viola padėjo Robertui susikurti gyvenimą, o kai viskas sugriuvo, ji pastūmėjo vyrą vėl stotis ant kojų.

Jis tiesiog norėjo pagerbti jos atminimą kuriam laikui sustodamas, taip pa­ aiškino vaikams. Po savaitės Robertas pagaliau išėjo iš namų ir nuvyko pas vaikus vėlyvų pusryčių.

Vėliau jis padėjo prižiūrėti anūkus. Robertas mirė po dvejų metų, aisiais. Kaip pažy­ mima nekrologe, jis buvo aktyvus iki pat mirties. Ji buvo ką tik baigusi Taftso universitetą, ten įgijo matematikos ir ekonomikos bakalauro laipsnį. Anksčiau mergina kurį laiką dirbo konsultacinėje firmoje, bet jai ten nepatiko. Tada Julia įsidarbino dviejų Harvardo profesorių pa­ galbininke atliekant tyrimus - tai buvo smagus, bet trumpalaikis darbelis.

O gal imtis dėstymo? Arba dirbti technologijų startuolyje? Todėl nusprendė plaukti pasroviui ir nepriimti jokių spren­ dimų - Julia pateikė paraiškas į kelias verslo mokyklas ir m.

Netrukus atvyko į Niu Heiveną susipažinti su bendramoks­ liais, kaip ir visi pirmakursiai buvo paskirta į vieną studijų grupių. Studijų grupės yra daugelyje verslo magistrų programų - taip studentai mokosi dirbti komandoje.

Tiesą sakant, grupė buvo ne tokia jau ir įvairialypė. Du jos nariai, kaip ir Julia, buvo dirbę vadybos konsultantais. Dar vienas dirbo startuolyje. Jie visi buvo protingi, smalsūs ir mėgs­ tantys bendrauti. Mergina tikėjosi, kad turėdami tiek bendro jie greitai užmegs ryšį. Visi norėjo pasirodyti lyderiais, todėl, kai dėstytojai skirdavo kokią užduotį, prasidėdavo subtili kova dėl lyderio pozicijos.

Gal dėl to, kad jaučiausi labai nesaugi, būdama su jais nuolat baiminausi suklysti, - prisiminė Julia. Kažkas užsiminė, kad buriasi grupelė, norinti dalyvauti praktinių verslo atvejų analizės konkurse, kur verslo mokyklos studentai siūlė novatoriškas idėjas realioms verslo problemoms spręsti. Komandos gaudavo konkretų atvejį, kelias savaites rašydavo verslo planą ir pateikdavo jį aukš­ čiausios grandies vadovams ir profesoriams, kurie išrinkdavo lai­ mėtoją. Tokius konkursus finansavo įmonės ir laimėtojams būdavo skiriami piniginiai prizai, be to, kartais dalyviams būdavo pasiū­ loma darbo vieta.

Julia užsiregistravo. Jeilyje varžėsi apie tuziną atvejo analizės konkurso komandų. Prie tos, į kurią pateko Julia, priklausė buvęs karininkas, idėjų kalvės tyrėjas, ne pelno organizacijos, kuri veikė sveikatos ugdymo srityje, direktorius ir pabėgėlių programos vadovas.

Kitaip negu studijų grupėje, visų patirtis buvo stuart robinson cool fm svorio netekimas skirtinga. Tačiau nuo pat pradžių grupės nariai susidraugavo. Kaskart, gavusi naują užduotį, komanda susirinkdavo bibliotekoje ir pasinerdavo į darbą - jie valandų valandas generuodavo idėjas, skirstė pareigas ir dalijosi stuart robinson cool fm svorio netekimas užduotis. Grupė rinkdavosi dažnai. Aš siūliau par­ duotuvėje pastatyti miego kapsules, kiti sakė, kad ten turėtų būti žaidimų kambarys, dar buvo idėja dėl drabužių mainų.

Document Information

Turėjome daugybę beprotiškų minčių. Julios studijų grupė, vykdydama užduotį, taip pat dalyvavo generuojant idėjas. Tai ir buvo kvaila mintis. Bet mano atvejo analizės ko­ mandai ji patiko. Mums patiko visos mūsų beprotiškos mintys. Va­ landą laužėme galvas, kaip miego kapsulės galėtų padėti užsidirbti, parduodant, pavyzdžiui, ausų kištukus.

Grupės nariai kelias savaites tyrinėjo kainodaros modelius ir bendravo su įrangos gamintojais. Jie laimėjo konkursą ir sporto salė buvo įrengta. Tais metais Julios atvejo analizės komanda visą mėnesį aiškinosi, kaip išplėsti nedidelių parduotuvių, prekiaujančių eko­ logiškomis prekėmis, tinklą Šiaurės Karolinoje.

Jaunuo­ liai užėmė pirmą vietą šalyje. Atvejo analizės komanda išaugo, nes prie jos pageidavo prisidėti ir kiti studentai. Stuart robinson cool fm svorio netekimas branduolys iš penkių narių, įskaitant Julią, liko stabilus iki studijų Jeilyje pabaigos4.

Šiandien šie žmonės yra jos artimiausi draugai. Grupės nariai da­ lyvauja vienas kito vestuvėse, apsilanko keliaudami, bendrauja te­ lefonu, klausia patarimo dėl karjeros ir dalijasi laimėjimais darbe. Julia visuomet stebėjosi, kodėl tos dvi grupės buvo tokios skirtingos.

Tačiau iš esmės abi grupes sudarė pa­ našūs žmonės - visi buvo protingi ir už komandos ribų elgėsi labai draugiškai. Sunku paaiškinti, kodėl studijų grupėje atmosfera buvo labai konkurencinga, o atvejo analizės komandoje tvyrojo ramybė. Skyrius padėdavo apsispręsti priimant žmones į darbą ir juos atleidžiant, stuart robinson cool fm svorio netekimas pateikdavo įžvalgų dėl to, ką derėtų paaukštinti, o kas karjeros laiptais pakilo galbūt per greitai.

Skyriui pa­ vyko' įtikinti vadovybę pailginti mokamas motinystės atostogas nuo dvylikos iki aštuoniolikos savaičių, nes kompiuteriniai mo­ deliai rodė, kad tai 50 procentų sumažins neseniai pagimdžiusių moterų išėjimo iš darbo rodiklį. Žmonių analitikai buvo įsitikinę, kad, turint pakankamai duomenų, galima išspręsti bet kokį su elgsena susijusį galvosūkį. Čia ir toliau - vert. Komandos I 55 ir kaip galima padėti žmonėms tobulėti. Dubey su kolegomis norėjo išsiaiškinti, kaip sukurti tobulą komandą.

Julia tapo viena iš projekto tyrėjų. Vieni mokslininkai nustatė, kad geriausiai komandos veikia, kai jų narių ekstraversijos ir intraversijos lygis panašus, kiti, kad svarbiausia yra asmenybių balansas.

Tirta ir tai, kaip svarbu, kad komandos narių skonis ir pomėgiai būtų panašūs, dar kiti šlovino grupių įvairovę. Kai kurie mokslininkai teigė, kad komandoms reikia žmonių, kuriems patinka bendradarbiauti, kiti tvirtino, kad grupėms geriau sekasi tada, kai jose juntama sveika konkurencija. Kitaip tariant, literatūroje galėjai rasti daugybę in­ formacijos, bet trūko aiškios sistemos.

Tarkim, kaip dažnai komandos nariai bendrauja laisvalaikiu ir kaip miegas padeda numesti svorio užduotis. Jie nubraižė sudėtingas diagramas, kuriose pavaizdavo, kokioms grupėms kas priklauso, lygino jų statistinius duomenis su grupių, kurios viršijo nustatytus tikslus. Jie domėjosi, kiek ilgai grupės išsilaiko ir ar lyčių pusiausvyra turi reikšmę darbo našumui. Tačiau kad ir kaip tyrėjai dėliojo duomenis, rasti sąlyčio taškų jiems niekaip nepavyko.

Nebuvo ir jokių įrodymų, patvirtinančių, kad grupės sandara kaip nors susijusi su jos sėkme.

stuart robinson cool fm svorio netekimas

Kitų puikių rezultatų pasiekusių komandų žmonės laisvalaikiu beveik nebendravo. Vienoms grupėms patiko stiprus vadovas. Kitos no­ rėjo, kad visi būtų daugiau ar mažiau lygūs. Ypač glumino, kad kartais dviejų komandų sudėtis būdavo beveik identiška, jų na­ riai priklausydavo ir vienai, ir kitai komandai, tačiau jų efekty­ vumas labai skyrėsi. Buvo pradėta antra mokslinio tyrimo dalis - tyrėjai susi­ telkė į vadinamąsias komandos normas.

Normos - tai tradicijos, elgesio standartai ir nerašytos taisyklės, kurios lemia mūsų veiksmus. Jei komanda pasiekia nebylų susitarimą, kad ver­ čiau vengti nesutarimų nei diskutuoti, tai tampa jos nuomonės gynimo norma. Visai kita norma įtvirtinama, jei komandoje su­ sikuria kultūra, kurioje skatinamos skirtingos nuomonės ir nieki­ namai žvelgiama į šablonišką mąstymą.

Kaip individai komandos nariai gali elgtis vienaip ar kitaip - jiems gali nepatikti valdžia arba būti daug mielesnis savarankiškas darbas, bet dažnai komandoje nusistovėjusios tam tikros normos yra svarbesnės už asmeninius pageidavimus ir skatina pagarbą komandai. Jie pastebėjo, kad kai kuriose komandose įprasta vienam kitą pertraukinėti.

Ki­ tose nariai skatinami kalbėti paeiliui. Kai kuriose švenčiami gimta­ dieniai ir kiekvienas susirinkimas pradedamas trumpu draugišku pokalbiu. Dar kitose einama tiesiai prie reikalo. Buvo komandų, kurių susirinkimuose efektyviausi riebalų deginimo patarimai prisitaikydavo prie santūraus kitų narių elgesio, o buvo ir tokių, kuriose intravertai išlįsdavo iš savo kiauto vos susirinkimui prasidėjus.

Duomenys bylojo, kad kai kurios normos nuolat koreliuoja su dideliu komandos našumu. Kitas stuart robinson cool fm svorio netekimas pasakojo, kad jo komandos vadovas prastai valdo emocijas. Nuolat panikuoja ir mėgina viską kontroliuoti. Vis dėlto daugiausia darbuotojai kalbėjo apie tai, kaip iz ja u ­ čiasi įvairiose komandose.

Jeilio, Har­ vardo, Berklio, Oregono ir kitų universitetų psichologų tyrimų duo­ menimis, nuo normų priklauso, ar komandoje jaučiamės saugūs ar ne, suirzę ar pakylėti, motyvuoti ar suvaržyti. Dirbti buvo lengva. Kartais vienos našiai dirbančios komandos normos priešta­ ravo kitos, lygiai taip pat gerai dirbančios13 komandos normoms.

Ar leisti visiems kalbėti tiek, kiek nori, o gal stiprus vadovas turi nutraukti nuo temos nutolusias diskusijas? Ar leisti atvirai nesutikti su kito komandos nario nuomone, o gal vengti konfliktų? Kokios normos svarbiausios? Tačiau duomenys rodė, kad ji klysta. Edmondson Studijavo organizacinę elgseną Harvardo uni­ versitete. Profesorius paprašė jos padėti atlikti tyrimą apie medikų klaidas, todėl, ieškodama temos disertacijai, Amy pradėjo lankytis pooperacinėse palatose, kalbėjosi su slaugytojomis ir vartė Bos­ tono ligoninių14 klaidų protokolus.

Vienoje kardiologinio skyriaus palatoje ji pastebėjo, kad slaugytoja atsitiktinai pacientui padarė lašelinę su lidokainu, anestetiku, vietoj kraują skystinančio hepa­ rino. Ortopediniame skyriuje pacientui vietoj aspirino buvo duotas amfetaminas. Todėl yra didelė galimybė, jog kas nors liks nepastebėta. Edmondson stebėtuose ligoninės skyriuose klaidų pasitaikydavo dažniau nei kitur.

Pavyzdžiui, ortopedijos skyriuje vidutiniškai būdavo klystama kartą per tris savaites, kar­ diologiniame - beveik kas antrą dieną. Be to, A. Edmondson iš­ siaiškino, kad įvairiuose skyriuose vyrauja labai skirtinga kultūra.

Slaugytojos iš kardiologinio mėgdavo paplepėti ir elgdavosi nefor­ maliai. Jos nevengdavo koridoriuose paliežuvauti, ant sienų buvo pasikabinusios vaikų nuotraukas. O ortopedijos skyriaus darbuo­ tojai elgėsi gerokai santūriau. Slaugos administratoriai dėvėjo verslo Edmondson sumanė patyrinėti įvairių komandų kultūras ir pažiūrėti, ar jos su­ sijusios su klaidų rodikliais. Kartu su kolega ji parengė klausimyną, kuriuo siekė įvertinti komandų susitelkimą. Tyrėja paprašė slaugytojų apibūdinti, kaip dažnai jų komandų vadovai nustato aiškius tikslus, ar komandose atvirai aptariami konfliktai, ar vengiama įtemptų pokalbių.

Ji įver­ tino skirtingų komandų pasitenkinimą, laimės pojūtį ir savimo- tyvaciją bei pasamdė tyrimo asistentą, kuris turėjo du mėnesius stebėti šiuos skyrius. Sky­ riuose, kur komandos buvo sutelkčiausios, pasitaikė kur kas dau­ giau klaidų. Ji dar kartą patikrino duomenis. Tai atrodė nelogiška. Kodėl stiprios komandos dažniau klysta? Sutrikusi A. Edmondson nusprendė dar kartelį išnagrinėti visus slaugytojų atsakymus, palyginti juos su klaidų rodikliais ir ieškoti, kas galėtų paaiškinti tokius rezultatus.

Edmondson klausimyne buvo vienas klausimas, kuriame tiesiogiai teiraujamasi apie su klai­ domis susijusias asmenines rizikas. Pasirodė, kad dažniau klaidas daro ne stiprias komandas turintys skyriai, tiesiog stiprių komandų slaugytojos ne­ bijo dažniau pranešti apie klaidas. Duomenys rodė, kad viena kon­ kreti nuostata - ar žmonės baudžiami už apsirikimus - lėmė, ar jie buvo atviri ir pripažino savo klaidas.

Tačiau ją ypač nustebino tai, kad kuo labiau ji gilinosi, tuo sudėtingesnė darėsi problema: teorija, kad stipriose komandose skatinama atvirai bendrauti, o silpnose toks bendravimas nepageidaujamas, nepasitvirtino. Iš tiesų, nors kai kuriose stipriose komandose žmonės buvo skatinami pripažinti savo klaidas, kitose, ne mažiau stipriose komandose, kalbėti apie tai, ką padarė negerai, slaugytojoms buvo nelengva. Skirtumą lėmė ne komandos sutelktumas, o kiekvienoje jų įsigalėjusi kultūra.

Edmondson asistentui. Vis dėlto šio skyriaus komandos susitelkimo vertinimas buvo labai aukštas. Tame skyriuje slaugos administratorė dažniausiai dėvėjo dalykinius stuart robinson cool fm svorio netekimas, o ką nors kritikuodama tai darė labai taktiškai ir kitiems negirdint. Edmondson pasi­ rodė, kad komandos nariai nuoširdžiai mėgsta ir gerbia vienas kitą. Tačiau jie taip pat pripažino, kad dėl skyriuje įsigalėjusios kultūros kartais sunku priemonės pilvo riebalams deginti klydus.

Taigi klaidų rodiklį lėmė ne komandos stiprumas, o viena konkreti nuostata. Pradėjusi rašyti disertaciją A. Edmondson lankėsi technolo­ gijų bendrovėse ir gamyklose, kur klausinėjo apie stuart robinson cool fm svorio netekimas nerašytas taisykles, turinčias įtakos komandos narių elgesiui.

Tokiose komandose vyravo entuziazmo ir palaikymo nuostatos, o darbuotojai jautė galintys reikšti savo nuomonę ir rizikuoti. Ir užsidegimas, ir lojalumas yra teigiamos nuostatos. Insti­ tucijos vadovai nė nenumanė, kad jos turės tokią skirtingą įtaką žmonių elgesiui.

Bet viskas yra būtent taip. Toje ligoninėje užsi­ degimo norma padėjo komandoms geriau dirbti, o lojalumas ma­ žino jų našumą. Edmondson, - tačiau kartais iš pirmo žvilgsnio logiški jų sprendimai, tarkim, skatinimas subrandinti mintį prieš ją pateikiant, galiausiai pakenkia bendram komandos darbui.

Edmondson išsiaiškino kelias normas, kurios buvo neatsiejamos nuo didesnio našumo. Pavyzdžiui, ge­ riausiose komandose lyderiai skatino žmones išsikalbėti; komandos nariai jautė galintys vienas kitam atskleisti savo silpnybes; žmonės sakydavo, kad gali siūlyti idėjas ir nebijoti būti išjuokti; komandoje nebuvo įprasta griežtai smerkti ir teisti. Ilgėjant A. Edmondson su­ darytam gerųjų nuostatų sąrašui, ji įžvelgė bendrą bruožą - visos jos išskirtos nuostatos kūrė vienybės ir bendrumo jausmą bei ska­ tino žmones nebijoti rizikuoti.

Edmondson disertacija Jie suprato, kad psicholo­ ginio saugumo idėja apima viską, kas, jų surinktais duomenimis, buvo svarbu googlerių komandoms. Tokie buvo svarbiausi psichologinio saugumo darbe as­ pektai. Čia žmonės tikrai sunkiai pluša. Neabejojome, kad žmonės turi jausti galintys paprieštarauti, jei jiems kas nepatinka.

Tačiau toks elgesys gali atstumti. Neišmanėme, kodėl kai kuriose komandose nariai gali prieštarauti vienas kitam ir vis tiek jaučiasi psichologiškai saugūs, o kitose tokiu atveju kyla konfliktas ir viskas griūva. Tai truko daugybę valandų ir, regėjosi, niekada nesibaigs. Maždaug apie pietus į sceną pakilo parodistas su riedučiais ir mažai kam žinomas muzikantas Meat Loaf liet. Laukiančiųjų pasirodymo sąraše dar buvo aktorius Morganas Free- manas ir komikas Larry Davidas, keturi žonglieriai ir penki mimai.

Išvargusiai perklausų komisijai atrodė, kad ant scenos pabuvojo vos ne visi vodevilio ir estradinio autorinio humoro angį. Atranka vyko taip, kaip pageidavo trisdešimt trejų metų šou kūrėjas Lorneas Michaelsas.

Pastaruosius devynis mėnesius L. Mi- chaelsas keliavo nuo Bangoro iki San Diego ir pakeliui lankė visus K o m a n d o s I 65 humoro klubus, kuriuose pasižiūrėjo šimtus pasirodymų. Jis ben­ dravo su televizijos ir radijo programų scenaristais, pasikalbėjo su visų žurnalų, kuriuose buvo humoro skyrelis, autoriais.

Vėliau L. Įpusėjus antrai dienai perklausos gerokai atsiliko nuo grafiko. Tuo metu pro duris įsiveržė kažkoks vyras, užšoko ant scenos ir pareikalavo prodiuserių dėmesio. Įsibrovėlis vilkėjo trijų dalių kos­ tiumą, jo veidą puošė išpuoselėti ūsai. Rankoje vyriškis nešėsi su­ skleistą skėtį ir aplanką dokumentams. Pražiopsojot savo galimybę.